Úvod

Základní činností společnosti RYKO PLUS spol. s r.o. je pronájem železničních nákladních vozů, především cisternových a to jak vlastních tak i pronajatých s právem dalšího pronajímání. Touto svou činností se společnost RYKO PLUS spol. s r.o. podílí na uspokojování potřeb podniků petrochemického průmyslu.

V oblasti železniční dopravy působí firma RYKO PLUS spol. s r.o. již od roku 1994.

Firma zajišťuje kromě výše uvedených aktivit také údržbu vozů a jejich opravy a vybudovala si tak významné postavení v oblasti pronájmu železničních vozů v České republice.

Vozový park nabízí širokou nabídku typů vozů vhodných pro přepravu nebezpečných věcí dle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přípojek C - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) nebo potravinářských produktů. Cisternové vozy jsou netopené, topené i izolované. V naší nabídce jsou i vozy na přepravu sypkých substrátů o objemu 38 m3. Typy všech vozů, jejich specifikace a jejich objemy a mnoho dalších informací jsou součástí odkazu nazvaného „Vozy“.

Naše společnost se označuje jako „SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA ÚDRŽBU“ v systému údržby funkcí a) až d), která zajišťuje maximální bezpečnost, kvalitu a spolehlivost v celoevropském měřítku. Dalším neméně důležitým faktem je skutečnost, že společnost RYKO PLUS spol. s r.o. toto osvědčení získala mezi prvními subjekty v Evropě.               

Na základě získaných osvědčení ECM nabízíme zájemcům z řad držitelů vozů službu systému údržby dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011, čl. 4, bod 1 a), b), c).

Dle bodu 1 d) je možné zajistit tuto službu v rámci koncernu společnosti RYKO (viz www.ryko.cz).

Činnost ECM je podmíněna řadou povinností vyplývajích z evropské legislativy např. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  2004/49/ES (o bezpečnosti železnic Společenství), 2008/68/ES (o pozemní přepravě nebezpečných věcí), NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011 (o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů). Firma uvedené podmínky implementovala do svého zavedeného systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001/2008 a po téměř ročních přípravách obdržela dne 27.7.2012 od Drážního úřadu ČR osvědčení v systému údržby ECM (Entity in Charge of Maintenance / Subjekt odpovědný za údržbu, dále jen „SOÚ“).

Tento získaný certifikát dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011 se skládá z:          

  • „OSVĚDČENÍ PRO SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA ÚDRŽBU“ číslo CZ/31/0012/0001 

  • OSVĚDČENÍ PRO FUNKCE ÚDRŽBY“ číslo CZ/33/0012/0001